WEAN Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
+977 1 5010674 info@weanlaghubitta.com.np
Office Hour
Sun-Thu: 10:00 am to 5:00 pm
Fri: 10:00 am to 3:00 pm

Savings

Wean Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has several saving products and schemes to encourage members to save money for the future. The following are the saving products that Wean Laghubitta Bittiya Sanstha Limited is offering now.

बचत शिर्षक तथा ब्याज दर :

क्र.. बचत शिर्षक ब्याज दर
समुह बचत      –  Group Savings ५%
व्यक्तिगत बचत  -  Personal Savings ५%
आकस्मीक बचत  -  Emergency Savings ५%
शैक्षिक बाल बचत  - Education/Child savings ५%
उपकार कोष बचत  -  Center Fund Savings ५%

1) समुह बचत (Group Savings):
प्रति व्यक्ति प्रति महिना रु.०० अनिवार्य रुपमा बचत गर्नु पर्ने बचत मौज्दात रकम झिक्न पाइने छैन समुह सदस्य बाट हटेको अवस्थामा मात्र झिक्न सकिने । Every month, each person will compulsorily deposit NRs. 200.00 and this deposited amount will not be allowed to be withdrawn. Withdrawal will be allowed only after released from the group.

2) ब्यत्तिगत बचत (Personal Savings):
यो बचतमा ईच्छा अनुसार न्यूनतम रु.०० खातामा राखी जति पनि बचत गर्न वा झिकन पाउँछन् । (In this type of savings, one can deposit or withdraw any amount. Minimum balance in this savings is Rs. 500.00)

3) आकस्मिक बचत (Emergency savings) :
प्रति व्यक्ति प्रति न्यूनतम रु.०० अनिवार्य रुपमा बचत गर्नु पर्ने बचत मौज्दात रकम झिक्न पाइने छैन समुह सदस्य बाट हटेको अवस्थामा मात्र झिक्न सकिने । (Every month, each person will compulsorily deposit NRs. 100.00 and this deposited amount will not be allowed to be withdrawn. Withdrawal will be allowed only after released from the group.)

4) शैक्षिक बाल बचत (Education/Child savings) : 
बालबालिकाको पढाइ वापत आवश्यकता अनुसार न्यूनतम रु. देखि अधिकतम जति पनि राख्न पाउँछन्। (Can deposit any amount starting from Rs 5 for the eduation of children.) 

5) उपकार कोष (Center Fund Saving)
यो बचत रु.१०/– प्रति व्यक्ति प्रति महिनाको हिसाबले गरिन्छ यो बचत इकाइको सामुहिक कार्यमा खर्च गरिने । (Rs. 10.00 will be deposited by every person every month. This savings is used for the group work.)
 

यस बाहेक यो वित्तिय संस्थाले महिला तथा ग्रामिण विकास को लागि समय सापेक्ष विभिन्न प्रकारका वित्तिय र अन्य सेवाहरु पनि प्रदान गर्नेछ ।
Apart from these, this Microfinance will provide other financial program & services for women and village development.